یوتاب گلچینی از بهترین ها

بزرگنمایی عکس بزکوهی بر روی صخره سنگی و شیب بسیار زیاد
X

عکس خفن بزکوهی صخره

بز کوهی توانایی بسیار خوبی در بالا رفتن از صخره های سنگی دارد. به نظر می رسه که اعتقادی به قانون جاذبه نداره!